çeynəmək

çeynəmək
f.
1. Ağıza qoyulan bir şeyi dişlə qırmaq, əzmək, xırdalamaq, ovmaq. Ağzımda çörəyi çeynəyib bəzən; Xırdacaxırdaca yemlərdim onu. S. V.. Beşi də böyrünü yerə vermiş, yenicə bitmiş qırxbuğumludan qıraraq ağızlarına qoyur və çeynəyirdilər. Ə. Vəl.. // Dişləri ilə kəsmək, gəmirib qırmaq. Hər yerdən ümidini kəsmiş Məhbusi ipini çeynəyərək qolunun birini açmışdı. M. İ.. // Hirs, qəzəb, acıq ifadəsi olaraq dodaqlarını, bığlarını dişləri arasına alıb əzmək, gəmirmək. <Ağası bəy> əllərini döşünə qoyub bığlarını çeynəyən (f. sif.) xanın buyruğuna müntəzir idi. Ç.. Acıqdan çeynədi dil-dodağını; Kinindən yeyirdi ürək yağını. A. Ş..
2. məc. Bir sözü çox təkrar etmək; təkrarlamaq, bayağılaşdırmaq. Axşamacan hamı bu sözləri ağzında çeynəyirdi və çeynəyib özgəsinə verirdi. B. T..
3. məc. Tapdalamaq, ayaqlar altına salmaq. <Xəyyam:> Çeynədik yıpramış adətləri biz; Böylə azadə ömür sürmədəyiz. H. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • çeynəmə — «Çeynəmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynənmə — «Çeynənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynəm — is. 1. Çeynəmək işi, çeynəmə. 2. Ağızda çeynənəcək miqdar (adətən rəqəmlə). Bir çeynəm saqqızın var, çeynə, yapışdır alnına. (Ata. sözü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynənmək — məch. 1. Yeyilən şey ağızda dişlər altında əzilmək, gəmirilmək, dişləm dişləm edilmək. Yemək çeynəndikdən sonra udulur. 2. məc. Çox çox təkrar edilərək bayağılaşdırılmaq, həddindən artıq təkrar edilmək. 3. məc. Ayaqlar altına salınmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynənmiş — f. sif. 1. Ağızda, diş altında əzilmiş, gəmirilmiş, dişləm dişləm edilmiş. Çeynənmiş ət. 2. məc. Çox təkrar edilərək bayağılaşdırılmış, bıqdıracaq dərəcədə təkrarlanmış. Çeynənmiş fikirlər. – <Firəngiz Muxtara:> Bunlar çeynənmiş, cəfəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynətükür — (Oğuz) çoxdanışan, çərənçi ◊ Çeynətükürrüy iləmağ – çox danışmaq, çərənçilik etmək. – Əli, çeynətükürrüy iləmə, əl çək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çeynəmə — (Dərbənd) hədik …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • saqqız — is. Saqqızağacından sızıb çıxan, çəkildikcə uzanmaq xassəsinə malik olan ağ kitrə (adətən ağızda çeynənmək üçün istifadə edilir). Səriyyə xanım . . ağzındakı saqqızını yavaş yavaş çeynəyirdi. M. S. O.. <Məşədi İbad Sənəmə:> Buyur, bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”